เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

บริษัท เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอกนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 จากการผสานแนวคิดและความสามารถเฉพาะด้าน ของแต่ละคนมารวมกันเพื่อให้เดิดงานบริการระบบภาพเสียง แสง และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะทาง เราเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้แห่งเทคโนโลยีคู่ขนานไปกับสินค้าที่มีคุณภาพและบริการหลังการขายที่เปี่ยมไปด้วยความประทับใจ อีกทั้งเรายังคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า และงบประมาณที่จำกัดเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประิสิทธิภาพสูงสุด และเรายังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัททาางด้านสื่อเทคโนโลยีที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าทุกท่าน

พันธกิจ ขององค์กร 

- ให้บริการทางด้านภาพ แสง และเสียงแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

- ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุด

- มุ่งเน้นระบบการพัฒนาการทำงาน องค์การ และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- รักษาระดับมาตรฐานการดำเนินให้เทียบเคียงกับบริษัทฯ ชั้นนำในระดับสากล

Visitors: 176,483