ระบบเช็คชื่อนักเรียน

          เป็นระบบจัดการการเช็คชื่อเข้า-ออกของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับอาจารย์และผู้ปกครอง ในการติดตามนักเรียนเข้าเรียนและเลิกเรียนของแต่ละวัน โดยสามารถ สรุปสถิติการเข้าออกของนักเรียนเป็นรายห้องหรือรายบุคคลตามลักษณะต่างๆได้ เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆได้ และสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในระบบได้ เช่น RFID,Barcode,Finger Scan และระบบ SMS เป็นต้น เพื่อความ สะดวก และประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้ระบบ 

ระบบเช็คชื่อนักเรียน   ( V Check in )  

คุณลักษณะของโปรแกรม    

- ทำงานในลักษณะ Web Base Application

-  ระบบสามารถติดตั้งได้บน Windows และ Linux Base

- การบริการแบบ Online  Service หากระบบมีปัญหาสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที

คุณสมบัติของโปรแกรม

ดูสถิตินักเรียน

- สามารถแสดงสถิติจำนวนการเช็คชื่อนักเรียนประจำวันของแต่ละห้องได้

- สามารถแสดงประวัติการเช็คชื่อนักเรียนเป็นรายวัน รายเดือน ในการศึกษาปัจจุบันได้

ระบบเช็คชื่อเข้า-ออก

- สามารถแสดงรายงานนักเรียนที่ไม่เช็คชื่อออกประจำวันของแต่ละห้องได้

ระบบกำหนดค่าระบบงาน 

- สามารถกำหนดวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุดของภาคเรียนได้

- สามารถกำหนดวันเรียน และ เวลาเข้า-ออก โรงเรียนได้

- สามารถกำหนดวันกิจกรรมต่างๆซึ่งมีลักษณะและเวลาเช็คชื่อเป็นกรณีพิเศษ

รองรับการส่งข้อความ SMS

- สามารถส่งข้อความ SMS ไปยังผู้ปกครองนักเรียนได้

ระบบแสกนลายนิ้วมือ

- สามารถแสดงรายการนักเรียนที่ไม่มีการบันทึกลายนิ้วมือได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. กระบวนการเช็คชื่อเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

 2. ข้อมูลมีความแม่นยำ และ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

3. แสดงผลแบบ Real time

4. รองรับการส่ง SMS รายงานถึงผู้ปกครองนักเรียนได้ กรณีนักเรียนมาสาย , ขาด

5. อาจารย์ และ นักเรียน สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรียนได้ง่าย

6. ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของบุตรหลานได้ง่าย โดยผ่านทางเวป หรือ SMS

7. พัฒนาวินัยนักเรียนให้เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และ ตรงต่อเวลา

8. เพิ่มประโยชน์ให้กับคอมพิวเตอร์

9. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ(กระดาษ)

Visitors: 176,481